StrikeFest Fundraiser Gig

Original artwork by Esther Muddiman 

(Cymraeg isod)

StrikeFest!

Buy tickets here

Saturday 3 December, 1-10pm in Shift

StrikeFest is an eclectic all-dayer with festival vibes, moving from stalls, print-making, and acoustic performances earlier in the day to bands and DJs for a chance to dance in the evening.

The event will raise money for Cardiff UCU’s fighting fund. University and College Union members at 150 institutions across the UK will be taking action in a historic national strike to defend pensions, tackle pay inequality and casualisation, and fight for better pay and working conditions. We raise money to support our lowest paid and most precarious members to go on strike, because the loss of pay is most significant for these people.

We don’t want cost to be a barrier for entry so this event is pay what you can, and if you’re able to give more in solidarity with striking workers, please do! If you can’t attend the event but would still like to donate, we welcome you to do so by making a donation on this event page.

Bands and performances

 • Bloodshot Canyon Brothers
 • Beauty Parlour
 • Tomos Lewis
 •  Cosmo
 •  Imran Khan – spoken word
 • Ade Jonz (Excellent Skeleton)
 • Mica Soft
 • Louie Lane and Ella
 • Gemini and Rowan (Dan’s People)
 • More tbc

Stalls

·       Bristol labels will be selling their records throughout the day

·       Print your own strike merch! Bring a light-coloured tote-bag or t-shirt to print Esther Muddiman’s strike designs onto. We will also have some you can buy on the day

Acorn Renter’s Union

Bar

Cash only donation bar with alcoholic and non-alcoholic drinks. Please bring a reusable cup if you can, to cut down on single-use plastic waste.

Location and access

Shift is located in the basement of the Capitol Shopping Centre on Queen Street, Cardiff. The entrance is on the corner opposite Sainsbury’s, not in the shopping mall itself. There are lifts for step-free access.

CYMRAEG

StrikeFest

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr, 1-10pm yn Shift

Mae StrikeFest yn ddiwrnod eclectig o ŵyl, gyda stondinau, argraffu, areithiau, a pherfformiadau acwstig yn gynharach yn y dydd ac ymlaen i fandiau a DJs am gyfle i ddawnsio gyda’r nos.

Bydd y digwyddiad yn codi arian ar gyfer cronfa ymladd UCU Caerdydd. Bydd aelodau Undeb Prifysgolion a Cholegau mewn 150 o sefydliadau ar draws y DU yn cymryd camau mewn streic genedlaethol hanesyddol i amddiffyn pensiynau, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau cyflog ac achlysurol, a brwydro am well cyflog ac amodau gwaith. Rydym yn codi arian i gefnogi ein haelodau ar y cyflogau isaf a mwyaf ansicr i fynd ar streic, oherwydd colli cyflog sydd fwyaf arwyddocaol i’r bobl hyn.

Nid ydym am gost fod yn rhwystr rhag mynediad felly mae’r digwyddiad hwn yn talu’r hyn a allwch, ac os gallwch chi roi mwy mewn undod â gweithwyr sydd ar streic, gwnewch hynny! Os na allwch fynychu’r digwyddiad ond yr hoffech gyfrannu o hyd, mae croeso i chi wneud hynny trwy wneud cyfraniad ar y dudalen digwyddiad hon.

Bandiau, perfformiadau a DJs

 • Tomos Lewis
 • Cosmo
 •  Imran Khan – gair llafar
 •  Ade Jonz (Excellent Skeleton)
 • Louie Lane a Ella
 • Mica Soft
 • Gemini a Rowan (Pobl Dan)
 • Bloodshot Canyon Brothers
 • Beauty Parlour

…Mwy i’w gadarnhau

Stondinau ac yn y blaen

· Bydd labeli Bryste yn gwerthu eu recordiau trwy’r dydd

· Argraffwch eich nwyddau streic eich hun! Dewch â bagiau “tote” neu grys-t lliw golau i argraffu dyluniadau streic Esther Muddiman arno. Bydd gennym hefyd rai y gallwch eu prynu ar y diwrnod

Bar

Bar rhoddion arian parod yn unig gyda diodydd alcoholig a di-alcohol. Dewch â chwpan amldro os gallwch chi, i gwtogi ar wastraff plastig untro.

Lleoliad a mynediad

Mae Shift wedi’i leoli ar islawr Canolfan Siopa Capitol ar Heol y Frenhines, Caerdydd.

 Mae’r fynedfa ar y gornel gyferbyn â Sainsbury’s, nid yn y ganolfan siopa ei hun. Mae lifftiau ar gyfer mynediad heb risiau.