Diweddariadau Mai 17eg ar Boicot Marcio ac Asesu Gwanwyn 2023

Mae’r e-bost hwn i aelodau yn canolbwyntio ar y boicot asesu a marcio (BAM) y mae aelodau’n cymryd rhan ynddo ar hyn o bryd.

Mae cant a thri ar ddeg o aelodau wedi dweud wrthym eu bod yn cymryd rhan weithredol yn y boicot. Mae 40 aelod arall wedi dweud wrthym eu bod yn dal i benderfynu. Mae pedwar ar hugain o aelodau wedi dweud wrthym nad oes ganddynt ddyletswyddau y gallant eu gwrthod. Mae tri deg chwech wedi dweud wrthym nad ydynt yn bwriadu cymryd rhan. Gwyddom fod staff yn CARBS, CHEMY, COMSC, EARTH, ENCAP, GEOPL, HCARE, JOMEC, LAWPL, MEDIC, MLANG, OPTOM, PHYSX, PSYCH, SHARE, SOCSI a BIOSI yn cymryd rhan. Gwyddom o ganghennau eraill fod BAM yn fath o weithredu diwydiannol sy’n gofyn am lai o gyfranogwyr i fod yn effeithiol nag ar gyfer streic. Efallai y byddwch yn teimlo eich bod yn gwneud hyn ar eich pen eich hun, ond nid felly mae. Cofiwch, gallwch ymuno â’r BAM ar unrhyw adeg, hyd yn oed os ydych eisoes wedi gwneud rhywfaint o’ch marcio.

Os nad ydych wedi dweud wrth y gangen a ydych yn bwriadu cymryd rhan eto, cwblhewch yr arolwg cangen byr iawn (60 eiliad):
https://cardiffucu.onlinesurveys.ac.uk/cardiff-ucu-marking-and-assessment-boycott-2023

Ysgrifennodd y gangen at y Bwrdd Gweithredol ynghylch eu polisïau didyniadau ar 4 Mai (yn Saesneg). Cafwyd ateb ddydd Gwener (12fed, yn Saesneg hefyd). Yn anffodus, nid oedd y Bwrdd Gweithredol yn gallu cynnig unrhyw eglurder pellach i’w polisïau (y mae’n ymddangos bod rhai ohonynt wedi’u newid yn llechwraidd). Gofynnodd y gangen i’r UEB beth roedd yn ei wneud er mwyn rhoi yr un pwysau ar UCEA i ddod â’r anghydfod i ben ag yr oedd yn ceisio ei roi ar staff, ond mae UEB yn glynnu at ei linell “materion cenedlaethol ar y cyd yw’r rhain, mae angen y ddau ochr i weithredu, UCEA a’r cynrychiolwyr undebau llafur cenedlaethol ill dau, i lywio ni trwy hyn a datrys y sefyllfa.” Nid yw’n glir pa atebion y gellir eu canfod tra bod UCEA yn gwrthod cyd-drafod ag UCU. Dylai fod yn syndod nad yw ein cyflogwr yn ymddangos fel eu bod â diddordeb o safbwynt newid y sefyllfa hon.

Cyfrannu at y gronfa leol

Rydym yn gofyn i bob aelod sydd ddim yn cymryd rhan yn y MAB i roi £50 i’r gangen GoFundMe, gyda’r nod o godi £20,000 yn y lle cyntaf. Bydd cymryd rhan yn y MAB yn costio miloedd o bunnoedd i’ch cydweithwyr. Byddai aberth llawer llai gan aelodau nad ydynt yn cymryd rhan yn helpu i leddfu’r baich ac yn eu helpu i gynnal gweithredu ar eich rhan.

Ein GoFundMe: https://gofund.me/f7e70767

Mae boicotio marcio yn cymryd amser i adeiladu pwysau ar gyflogwyr. Po hiraf y gallwn gefnogi cydweithwyr i weithredu, y mwyaf o bwysau y gallwn ei roi ar ein cyflogwyr ar y cyd.

Mae trysorydd ein cangen wedi gwneud rhai cyfrifiadau bras, a chanfod bod aelod Gradd 6, Spine 33 sy’n ymwneud â’r BAM yn colli tua £1200/mis. Nid yw ‘n fwriad digolledu’n llawn pawb sy’n gweithredu – ni fydd angen y lefel hon o gefnogaeth ar bob aelod, hyd yn oed os oedd gennym yr arian i’w ddarparu. Ond mae angen i ni dyfu ein cronfa ymgyrchu leol er mwyn cefnogi aelodau yr effeithir arnynt fwyaf yn ariannol gan eu cyfranogiad.

Mae cangen UCU Birmingham wedi codi cronfa leol o £50,000. Pe gallem godi hyd yn oed hanner hynny byddem mewn sefyllfa llawer cryfach o ran cefnogi aelodau yn y sefyllfaoedd anoddaf. Pe bai pob aelod nad oedd yn cymryd rhan yn y BAM yn gwneud cyfraniad o £50, byddem yn mynd heibio i £20,000!

Cymryd rhan yn y boicot

Rydym yn gofyn i bawb gymryd rhan i’r graddau mwyaf posibl. Po fwyaf o dasgau y mae aelodau’n gwrthod eu cyflawni, y mwyaf o bwysau y gallwn ei roi ar ein cyflogwr. Os ydych yn cael trafferth gweithio allan sut i gymryd rhan, siaradwch â chynrychiolydd eich cangen, neu dewch i un o gyfarfodydd undod BAM i siarad amdano. Rydym yn gwrthod tasgau a neilltuwyd i ni fel unigolion, ond ymdrech ar y cyd yw hon!

Cyfarfod Undod i Siaradwyr Cymraeg ddydd Gwener am 2yh

Ydych chi’n siarad Cymraeg? Mae’r gangen yn cynnal cyfarfod undod cyfrwng Cymraeg am 14.00 ddydd Gwener 19eg Mai. Mae’r cyfarfod yn agored i bob aelod, nid dim ond staff Ysgol y Gymraeg. Cynhelir y cyfarfod yn gyfan gwbl yn Gymraeg. Yn anffodus, nid yw Zoom yn gallu darparu capsiynau byw ar gyfer y Gymraeg. Os nad ydych yn defnyddio’r Gymraeg, a fyddech cystal ag ystyried dod i un o’r cyfarfodydd undod MAB eraill sydd wedi’u hamserlennu. Diolch!

Ymunwch ar Zoom:
ID: 850 8418 4528
Cod pas: 813119
https://cardiff.zoom.us/j/85084184528?pwd=MGxxRDk0THNqeG9lZWppSWMvTE1Ydz09

Cyfarfod undod BAM

Mae cyfarfodydd undod BAM rheolaidd yn cael eu cynnal ac maent yn agored i bob aelod. P’un a oes gennych gwestiynau am y weithred, yn ystyried cymryd rhan, neu ddim ond eisiau siarad am sut mae pethau’n mynd, ymunwch.

Dydd Mercher 10 Mai am 12yh
Dydd Mawrth 16 Mai am 10yb
Iau 18 Mai am 10yb
Llun 22 Mai am 1yj
Dydd Mercher 24 Mai am 11yb

Ar Zoom: https://cardiff.zoom.us/j/81847133601?pwd=bWhKVmZ6emNxdW13cGMvOWdPVllyQT09